Jak za pomocą Arduino zbudować czujnik czadu ?

author
5 minutes, 52 seconds Read

Aby zbudować czujnik czadu za pomocą Arduino, potrzebujesz czujnika gazów, który jest w stanie wykryć stężenie tlenku węgla (CO). Jednym z popularnych czujników gazów jest MQ-7, który może być wykorzystany do wykrywania czadu. Oto kroki, które możesz podjąć, aby zbudować taki czujnik:

 1. Zestawienie materiałów:
  • Arduino (np. Arduino Uno)
  • Czujnik gazów MQ-7
  • Płytka stykowa (breadboard)
  • Przewody połączeniowe (jumper wires)
  • Rezystor (opcjonalnie)
 2. Podłączenie czujnika gazów:
  • Podłącz czujnik gazów MQ-7 do Arduino za pomocą przewodów połączeniowych. MQ-7 ma trzy wyprowadzenia: VCC, GND i analogowy pin wyjściowy. Podłącz VCC do zasilania 5V na Arduino, GND do masy (ground), a wyjście analogowe do jednego z pinów analogowych na Arduino (np. A0).
 3. Programowanie Arduino:

Oto rozwinięcie opisu programowania Arduino:

 1. Inicjalizacja czujnika i pinów Arduino:
  • Na początku programu zainicjuj czujnik MQ-7 i określ, który pin analogowy zostanie użyty do odczytywania wartości wyjściowych czujnika. Możesz to zrobić za pomocą funkcji pinMode() i analogRead().
int sensorPin = A0; // Ustawienie pinu analogowego dla czujnika MQ-7int COValue; // Zmienna przechowująca odczytywane wartości stężenia CO
 1. Odczytanie wartości z czujnika:
  • W pętli głównej programu odczytuj wartość napięcia na pinie analogowym, do którego podłączony jest czujnik MQ-7. Ta wartość będzie proporcjonalna do stężenia CO w powietrzu.
void loop() { COValue = analogRead(sensorPin); // Odczytaj wartość napięcia z czujnika MQ-7 // Tutaj możesz dodać kod do przetwarzania wartości COValue na czytelne dane o stężeniu CO }
 1. Przetwarzanie danych o stężeniu CO:
  • Wartość odczytana z czujnika MQ-7 będzie wartością cyfrową, która musi być przetworzona na czytelne dane o stężeniu CO w powietrzu. Możesz to zrobić poprzez skalowanie wartości odczytanej z czujnika do jednostek stężenia CO (np. ppm – parts per million).
void loop() { COValue = analogRead(sensorPin); // Odczytaj wartość napięcia z czujnika MQ-7 // Przetwórz odczytaną wartość na czytelne dane o stężeniu CO w powietrzu float COppm = map(COValue, 0, 1023, 0, 100); // Przeskaluj wartość do zakresu ppm // Tutaj możesz dodać kod do obsługi przetworzonych danych, np. wyświetlenie ich na wyświetlaczu LCD lub przekazanie do modułu komunikacji }
 1. Alarm lub inne działanie na podstawie progowych wartości:
  • Jeśli chcesz, aby Arduino wyzwalało alarm lub inne działanie na podstawie progowych wartości stężenia CO, możesz dodać instrukcje warunkowe, które będą sprawdzać odczytane wartości i wyzwalać odpowiednie akcje.
void loop() { COValue = analogRead(sensorPin); // Odczytaj wartość napięcia z czujnika MQ-7 float COppm = map(COValue, 0, 1023, 0, 100); // Przeskaluj wartość do zakresu ppm // Sprawdź, czy stężenie CO przekracza progową wartość if (COppm > 50) { // Przykładowa progowa wartość 50 ppm // Tutaj możesz dodać kod do wyzwolenia alarmu lub innej akcji } }

To podstawowy szkic programu, który pozwoli Ci rozpocząć budowę czujnika czadu za pomocą Arduino. Możesz dodać do niego dodatkowe funkcje, takie jak komunikacja bezprzewodowa, rejestracja danych lub obsługa interfejsu użytkownika.

CZYTAJ  Oscyloskopy cyfrowe
 1. Testowanie:

  Po podłączeniu Arduino do zasilania i uruchomieniu programu, wykonaj następujące kroki:

  1. Podłączenie Arduino do zasilania:
   • Podłącz Arduino do zasilania za pomocą zewnętrznego źródła zasilania lub poprzez port USB do komputera.
  2. Umieszczenie czujnika w odpowiednim miejscu:
   • Umieść czujnik MQ-7 w miejscu, gdzie chcesz monitorować stężenie tlenku węgla (CO), na przykład w pomieszczeniu, w którym jest piec gazowy, kuchenka gazowa lub inne urządzenia spalające gaz.
  3. Monitorowanie odczytów na Arduino:
   • Uruchom program na Arduino i monitoruj odczyty na monitorze szeregowym (Serial Monitor) w środowisku Arduino IDE lub korzystając z oprogramowania do monitorowania szeregowego, takiego jak PuTTY. Odczyty będą wyświetlane w czasie rzeczywistym i powinny odzwierciedlać zmiany w stężeniu CO w powietrzu.
  4. Sprawdzenie reakcji na obecność tlenku węgla:
   • W trakcie monitorowania odczytów z czujnika, możesz sprawdzić, czy wartości odczytywane przez Arduino reagują na obecność tlenku węgla. Możesz to zrobić poprzez uruchomienie urządzeń emitujących CO w pobliżu czujnika lub poprzez symulację warunków, w których stężenie CO może wzrosnąć.
  5. Weryfikacja działania czujnika:
   • W przypadku, gdy Arduino reaguje na obecność tlenku węgla poprzez zmianę odczytów na monitorze szeregowym, można zweryfikować działanie czujnika. Wykonaj kilka testów, aby upewnić się, że czujnik działa poprawnie i reaguje na zmiany stężenia CO w powietrzu.

  Po wykonaniu tych kroków będziesz w stanie sprawdzić, czy Arduino w połączeniu z czujnikiem MQ-7 poprawnie reaguje na obecność tlenku węgla i monitoruje stężenie CO w otoczeniu. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności podczas testowania czujnika w otoczeniu potencjalnie niebezpiecznych gazów.

 2. Dodatkowe działania:

  Aby dodać sygnalizację alarmową i moduł komunikacji do projektu czujnika czadu opartego na Arduino, wykonaj poniższe kroki:

  1. Dodanie sygnalizacji alarmowej:
   • Podłącz diodę LED lub buzzer do Arduino. Dioda LED może służyć jako wizualna sygnalizacja, podczas gdy buzzer emituje dźwiękowy alarm. Podłącz diodę LED do odpowiedniego pinu cyfrowego na Arduino, a buzzer do pinu cyfrowego lub analogowego. Następnie w programie Arduino dodaj kod, który będzie aktywował diodę LED lub buzzer, gdy stężenie CO przekroczy określony poziom.
  2. Rozważenie modułu komunikacji:
   • Aby przekazywać informacje o stężeniu CO do komputera lub urządzenia mobilnego, możesz rozważyć dodanie modułu komunikacji, takiego jak moduł Bluetooth, Wi-Fi lub GSM. Podłącz moduł komunikacji do Arduino i skonfiguruj go, aby przekazywał dane o stężeniu CO poprzez odpowiednią komunikację bezprzewodową. Następnie możesz napisać oprogramowanie na komputer lub urządzenie mobilne, które będzie odbierać te dane i wyświetlać je użytkownikowi lub podejmować odpowiednie działania w przypadku przekroczenia określonego poziomu stężenia CO.
  3. Implementacja w kodzie Arduino:
   • W programie Arduino dodaj kod odpowiedzialny za obsługę sygnalizacji alarmowej i modułu komunikacji. Użyj instrukcji warunkowych do aktywowania diody LED lub buzzer w zależności od odczytywanego stężenia CO. Następnie skonfiguruj moduł komunikacji do przekazywania danych o stężeniu CO z Arduino do wybranego urządzenia docelowego.
  4. Testowanie działania:
   • Po zakończeniu implementacji nowych funkcji przetestuj projekt, aby upewnić się, że sygnalizacja alarmowa działa poprawnie i moduł komunikacji przekazuje dane o stężeniu CO. Wykonaj testy zarówno w warunkach normalnych, jak i w warunkach symulujących obecność tlenku węgla.

  Po zakończeniu tych kroków będziesz miał rozbudowany projekt czujnika czadu, który nie tylko monitoruje stężenie CO w powietrzu, ale także sygnalizuje obecność tego gazem za pomocą diody LED lub buzzera oraz przekazuje dane o stężeniu CO do komputera lub urządzenia mobilnego.

Pamiętaj, że czujnik gazów MQ-7 może wykrywać inne gazy poza tlenkiem węgla, więc konieczne może być skalibrowanie czujnika i uwzględnienie innych czynników mogących wpływać na odczyty. Ważne jest również zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa podczas testowania i użytkowania czujnika czadu.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *